กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-30ก.ย.65

Advertisement Advertisement   กองตรวจการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,750 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,080 บาท ปวส.ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,500 บาท ปวช. ทุกสาขาวิชา Advertisement *** ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้างหรือวันเสนอราคา จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก […]