กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้-20ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) Advertisement สมัครได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dddc-job/ ตลอด24 ชม. หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 5903093 หรือติดต่อสอบถาม นายทศพร แท่นพิทักษ์ 0838780331 งานการเจ้าหน้าที่ ในวันเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ก.พ.65

  กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลกลาง โรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1) ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2535 5) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6) ไม่เป็นผู้ซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ […]

error: