กองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครช่างซ่อมบํารุง วุฒิ ปวช. 1-14พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน 1. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงรถโดยสารกรุงเทพ (สรด.กท.) 3 อัตรา 2. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงบํารุงรถโดยสารกรุงเทพ (สบด.กท.) 2 อัตรา – คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกล โรงงาน, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาทรอนิกส์ ฯลฯ) Advertisement รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ทําการกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมรถโดยสาร LD ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เข้าทางประตูศูนย์การผลิตและซ่อมบํารุง ฝ่ายการช่างโยธา […]

error: