สำนักอุตสาหกรรมสมุทรสาคร รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา Advertisement ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด บัดนี้-8ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com บัดนี้-17ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย ป.ตรี 28พ.ย.-9ธ.ค.65

  รับสมัครจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น และสามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง […]

สำนักงานอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี

  จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อัตรา ค่าตอบแทนต่อเดือน 13,000 บาท ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, excel, power point และสามารถใช้งาน Internet รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานกราฟิก และสามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบได้ดี ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บัดนี้-3 ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนง.สนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ป.ตรี

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทษและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ศทส.สปอ.) มีความประสงค์จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนับสนุนด้านการดูแลระบบสารสนเทศ ระบบประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Conference) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างอัตรางวดละ 13,000 บาท – เพศชาย ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา – มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอบเขตรายละเอียดของงาน – ดูแลระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย – ดูแลและรับผิดชอบระบบประชุมทางไกล (Web Confererce) – ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม – จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด – จัดเตรียมไฟล์นำเสนอของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการประชุม – ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นกำกับเอกสารประกอบการสมัครสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือยื่นโดยตรงที่ ศทส.สปอ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 […]

กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา

  กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (https://industry.thaijobjob.com/) ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 […]

กระทรวงอุตสาหกรรม ยันถังออกซิเจนทางการแพทย์ มีเพียงพอใช้ช่วยผู้ป่วยโควิด

กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันถังออกซิเจนทางการแพทย์ มีพอใช้ช่วยผู้ป่วยโควิด แนะระมัดระวังการใช้งานที่บ้าน อย่ากระแทก ห้ามใช้สารติดไฟกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับออกซิเจน เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์และรับทราบถึงข้อกังวลของประชาชน ถึงความเพียงพอของการผลิตก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ จึงสั่งการให้ตรวจสอบและประเมินภาพรวมความต้องการ (Demand) และกำลังการผลิต (Supply) ซึ่งรมว.อุตสาหกรรม ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศหารือด้านกำลังการผลิต เมื่อวันที่ 19 ก.ค. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมประเมินความต้องการตั้งแต่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้ผลิตก๊าซออกซิเจนเอกชนทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม โรงงานผู้บรรจุก๊าซ และผู้ผลิตภาชนะบรรจุก๊าซ ยืนยันว่าศักยภาพการผลิตของโรงงาน ยังสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน นายอนุชา กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังรายงานภาพรวมกำลังการผลิตทั้งประเทศอยู่ที่ 1,860 ตันต่อวัน จาก 15 โรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง สงขลา […]

โรงงานเกือบ5หมื่นแห่ง ไม่ยอมประเมินโควิด ผวาลามหนัก ก.อุตฯสั่งเข้าระบบด่วน

พบโรงงาน 76% หรือเกือบ 5 หมื่นแห่งยังไม่เข้าแพลตฟอร์มโควิด-19 ก.อุตฯ ร่อนหนังสือถึง ส.อ.ท.-หอการค้า-กนอ. และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เร่งดึงสถานประกอบการเข้าด่วน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้เป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ด้วยการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบกิจการโรงงาน 64,038 โรงทั่วประเทศ โดยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thai Stop Covid Plus ทุกสองสัปดาห์ และให้พนักงานประเมินด้วย Thai Save Thai ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้โรงงานทุกแห่งดำเนินการภายใน 30 มิถุนายนที่ผ่านมา จากข้อมูลสรุปโรงงานที่ประเมินตนเองใน Platform Online Thai Stop Covid Plus  ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 […]

1 2 4
error: