สำนักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้-23พ.ย.61

Advertisement   Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : [email protected] ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ (เอกสารหลักฐาน ฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม ๖ […]

error: