กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครจนท.พัฒนาเว็บไซต์ ป.ตรี บัดนี้-6ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 14ก.พ.66-30ก.ย.66 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการเขียนเชิงธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารจัดการเว็บไซต์และการจัดทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ เช่น WordPress, Canva เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) Advertisement รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-6ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัคร จนท.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-3มี.ค.66

  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 27มี.ค.66-30ก.ย.66 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษา ป.ตรี/ป.โท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย มีทักษะในการพูด ฟัง และเขียนภาษาไทย-อังกฤษ ในระดับดี สามารถสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สมัครทางอีเมล์บัดนี้-3มี.ค.66 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 ธ.ค.64

  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2564 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 2.1 สัญชาติไทย 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3 มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2.4 มีทักษะการพูด ฟัง และเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 2.5 สามารถสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว (Word, Excel และ PowerPoint) 2.6 มีความสามารถในการค้นคว้า […]

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการฯ

  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2564 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 24/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการ สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: