กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7ธ.ค.66- 8ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 50 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 66 – 8 […]

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา 107000 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี 1 อัตร ค่าตอบแทน 13,800.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ 24 […]

error: