กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบรรจุข้ารับราชการ 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7ธ.ค.66- 8ม.ค.67

 

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 50 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67 ในวันและเวลาราชการ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 023543388 ต่อ 103 หรือ 023543765

สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้ ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ ๗ และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67 (ยึดตามประทับไปรษณีย์ต้นทาง) โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือกฯ”

สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ ทาง E-mail โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ 7 เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67 (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 7 ธันวาคม 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่ 4 มกราคม 67 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทาง E-mail : [email protected] ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้เมื่อส่ง E-mail แล้ว ต้องติดต่อกลับมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ โทร 023543765 ในวันและเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่ง E-mail ของท่าน โดยจะมี เจ้าหน้าที่ตอบกลับการได้รับใบสมัครให้ท่านทราบเพื่อยืนยันการส่ง E-mail

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งก่อนวันและเวลาเปิดรับสมัครหรือส่งหลังวันและเวลาปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา สําหรับการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะต้องนําใบสมัครฉบับจริง และเอกสารที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องมายื่นภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: