กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช 11-15มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 6 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ เพศชาย/หญิง อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) 2. ตำแหน่งช่างซ่อมพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 3 อัตรา Advertisement คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านเกษตรกรรมและด้านประมงได้ เพศชาย/หญิง อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยการสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกธุรการ […]

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-3ก.พ.65

  กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสวัสดิการทหารเรือ  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (เพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตำบล โยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร 2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือพื้นที่ใกล้เคียง 4. มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานในด้านการเกษตรและประมง 1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) […]

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 27มี.ค.-7เม.ย.60

  กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา  1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (ชาย) 2อัตรา บรรจุชลบุรี  – วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาช่างทุกสาขา 2. พนักงานเกษตร (ชาย) 1อัตรา บรรจุบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3. พนักงานเกษตร 1อัตรา บรรจุสมุทรปราการ – ไม่กำหนดคุณวุฒิ 4. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 1อัตรา บรรจุกรุงเทพฯ – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 5. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุกรุงเทพฯ – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 6. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุบางนา – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 7. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุสุขสวัสดิ์ 26 […]

error: