กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส. 13-17พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือที่ทางราชการเห็นสมควร มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมี ประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเครื่องทุ่นแรง หรือมีหนังสือรับรองการทํางาน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนตร์ 2 อัตรา Advertisement สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์หรือไฟฟ้ารถยนต์, ช่างซ่อมบํารุง, ช่างกลโรงงาน และมีประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการ […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-5เม.ย.67

  ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1.ตำแหน่งพนักงานเวชนิทัศน์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่ากับสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคารในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 025721000 ต่อ 585 1166 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เม.ย. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันเวลาทําการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-7มี.ค.67

  ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 4 อัตรา (1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (2) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือที่ทางราชการเห็นสมควร (3) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (4) มีบุคลิกภาพดี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีประสบการณ์ หรือ ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ (5) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ อัตราค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท 2. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 2 อัตรา (1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมี ประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ ไม่น้อยกว่า […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-28พ.ย.66

  ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีหนังสือรับรองการทํางาน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพื่อทําหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) 4 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ ที่ทางราชการเห็นสมควร 3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ ที่ทางราชการเห็นสมควร 4. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 5 […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.21-27ก.พ.66

  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 3. พนักงานบริการ 4 อัตรา (ทำหน้าที่จัดเลี้ยง, จัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. บุคลิกภาพดี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ 4. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครครูฝึกอาชีพ-ช่างซ่อมรถ-พนง.บริการ-ธุรการ

  กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ครูฝึกอาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีประสบการณ์ทำงานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 4. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชาย – ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 – มีความสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ที่ทางราชการออกให้ ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ กรมยุทธบริการทหาร) พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://ssd.rtarf.mi.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 26ธ.ค.65-3ม.ค.66 เวลา 09.00-15.00 […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. 9-16ธ.ค.65

  สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายรับสถานพยาบาล 1. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 2. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 3. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) * ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ

  กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2564 กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร) พร้อมแนบ รูปถ่ายและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทาง Website http://medo.rtarf.mi.th หัวข้อรับสมัครบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 0900 – 1500 น. (เฉพาะวันเวลาทำการ) **** ลิงค์สมัคร**** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: