กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.21-27ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. Advertisement 3. พนักงานบริการ 4 อัตรา (ทำหน้าที่จัดเลี้ยง, จัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. บุคลิกภาพดี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ 4. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครครูฝึกอาชีพ-ช่างซ่อมรถ-พนง.บริการ-ธุรการ

  กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ครูฝึกอาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีประสบการณ์ทำงานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 4. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชาย – ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 – มีความสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ที่ทางราชการออกให้ ยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ กรมยุทธบริการทหาร) พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://ssd.rtarf.mi.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 26ธ.ค.65-3ม.ค.66 เวลา 09.00-15.00 […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. 9-16ธ.ค.65

  สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายรับสถานพยาบาล 1. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 2. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 3. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) * ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ

  กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2564 กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร) พร้อมแนบ รูปถ่ายและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทาง Website http://medo.rtarf.mi.th หัวข้อรับสมัครบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 0900 – 1500 น. (เฉพาะวันเวลาทำการ) **** ลิงค์สมัคร**** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))