กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.โท 25มี.ค.-10เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา- – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมควบคุมโรค ค้านสุดตัว ร่าง พ.ร.บ.น้ำเมา ฉบับประชาชน

ตรวจสอบเอกสาร ด่วนที่สุด ที่ นร 0912/16 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ… เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นบันทึกคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างสมดุลกับนโยบายอื่นของภาครัฐ (เรื่องเสร็จที่ 1673/2564) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับ ประชาชนทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน เป็นผู้เสนอ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,942 คน เป็นผู้เสนอ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร […]

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัคร จนท.บริหารโครงการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-17ก.ย.66

  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 23,000 บาท (ปรับเลื่อนปีละ 1 ครั้ง) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียนหนังสือราชการ เอกสาร และโต้ตอบอีเมล์ได้ในระดับดี (หากมีคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-17ก.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ 02-590-3869 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค รับสมัครนิติกร, นวก.สาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ส.ค.66

  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566 1. นิติกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี/ป.โทในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft excel เพื่อประมวลผล หรือโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS เป็นต้น เคยมีประสบการณ์ทำงานวิจัย รับสมัครบัดนี้-18ส.ค.66 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 (ชั้น 5) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3818 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24ก.ค.-2ส.ค.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา 2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา 3. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ ภายในวันที่ 24ก.ค.-2ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7อัตรา สมัครออนไลน์24ก.ค.-2ส.ค.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค 1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา 2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 24ก.ค.-2ส.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครบรรจุแพทย์-พยาบาล-นักรังสี สมัครออนไลน์6-19มิ.ย.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) 4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-19 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครการเงิน-ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11เม.ย.66

  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ 2. ผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีด้านสาธารณสุข พยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11เม.ย.66 ณ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองระบาดวิทยา […]

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้-20ก.พ.66

  กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) สมัครได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dddc-job/ ตลอด24 ชม. หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 5903093 หรือติดต่อสอบถาม นายทศพร แท่นพิทักษ์ 0838780331 งานการเจ้าหน้าที่ ในวันเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.60อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-29ม.ค.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 29 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า […]

1 2 10
error: