กพ.57 เพิ่มภาษาอังกฤษในการสอบแน่นอนปีหน้า

Advertisement กพ.57 เพิ่มภาษาอังกฤษในการสอบแน่นอนปีหน้า Advertisement    เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community(AC)  ซึ่งส่งผลให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการติดต่อหรือทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  สำนักงาน ก.พ. จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการทดสอบทางภาษาอังกฤษในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือที่เรียกว่า กพ.57 การสอบภาค ก. ด้วย เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การทดสอบภาษาอังกฤษ อาจเริ่มดำเนินการในปีหน้าเป็นต้นไป Advertisement เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบที่เป็นกระดาษกับจำนวนผู้สอบปีละประมาณ 7-8 แสนคน ทำให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล และสามารถจัดสอบได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น สำนักงาน ก.พ. จึงมีนโยบายที่จะเตรียมการสอบคัดเลือกแบบใหม่ โดยการทดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อดีของการสอบระบบนี้ ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าสอบได้ทุกวันและสามารถรู้ผลได้รวดเร็วกว่าระบบเดิม โดยจะเริ่มสอบที่ สำนักงาน .ก.พ. เป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจะขยายต่อไปในหลายๆ สนามสอบ อย่างไรก็ตามการสอบระบบใหม่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นจัดเตรียมและการดำเนินการ ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าจะจัดสอบได้เมื่อใด ที่มา : งานราชการ

error: