หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 102 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14เม.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) จํานวน 102 อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมู่ 7 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รายละเอียดดังนี้ Advertisement 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 1.2 สําเร็จการศึกษาในระดับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1.3 เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 – ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.37 1.4 มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 160 เซนติเมตร […]

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 60 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-6มี.ค.67

  คณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกกําลังพลของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายทหารสัญญบัตร จำนวน 15 อัตรา 1. ตำแหน่งสายงานจัดการงานทั่วไป(ช/ญ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งสายงานทรัพยากรบุคคล(ช/ญ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ ทาง : รัฐประศาสนศาสตร์, ศิลปศาสตร์ 3. ตำแหน่งสายงานเคราะห์นโยบายและแผน (ประจําแผนกแผนการผลิต กองนโยบายและแผน ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)  1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, ภาษา วรรณคดี, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การบริหารทั่วไป, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ […]

โรงเรียนนายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร2567 บัดนี้-29ก.พ.67

  ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัคร สอบวิชาการและสอบพลศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา 2567 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ กองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา 2567 มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า (ต้องมีหนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น 1.2 อายุไม่ต่ํากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียน เตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2549 – 2551) 1.3 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดา เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 1.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร […]

กองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-6ก.พ.67

  ประกาศกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 68 อัตรา – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดทัพบก (45 อัตรา) – บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 3 ขึ่นไป หรือ อสทพ หญิง (10 อัตรา) – ทหราอาสา (อัตรานายทหารสัญญา) ที่ได้รับการบรรจุ(จ้าง) ในปี 2563 (13 อัตรา ) 2. ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) จำนวน 100 อัตรา – บุคคลพลเรือน(ชาย) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 […]

กองทัพเปิดรับสมัครทหาร มีผู้สมัครแล้วกว่า 20,000 คน!

โฆษกกระทรวงกลาโหม ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครแล้ว จนถึง 28 ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนรับสมัคร เปิดรับสมัครทั้งหมด 28,981 ราย แบ่งตามสังกัด ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร 90 ราย กองทัพบก รับสมัคร 27,731 ราย กองทัพอากาศ รับสมัคร 160 ราย กองทัพเรือ รับสมัคร 1,000 ราย คุณสมบัติของผู้สมัคร ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. […]

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วุฒิ ม.6 บัดนี้ – 25ก.พ.67

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การรับนักเรียนนายสิบแผนที่ จํานวน 50 นาย 1. บุคคลพลเรือน ร้อยละ 50 2. ทหารกองประจําการ ร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็นโควตาของ บก.ทท. ร้อยละ 20 สป. และเหล่าทัพ ร้อยละ 20 หากโควตาใดมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตา ดังกล่าวไปรวมกับอีกหนึ่งโควตา และหากทั้งสองโควตายังมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตาที่เหลือไปรวมกับโควตาบุคคลพลเรือน การสอบคัดเลือกให้สอบแข่งขันระหว่างกลุ่มทหารกอง ประจําการ ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กําหนด คุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ. 2565) บุคคลพลเรือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) 315 อัตรา 23ม.ค-29ก.พ.67

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ประจำปี 2567 จำนวน 315 อัตรา โรงเรียนนายร้อยตำรวจออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โปรดติดตามรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ • ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://admission.rpca.ac.th • เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : https://rpca.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทร. 034-311103 ในเวลาราชการ – ไลน์กลุ่มเปิด (LINE OpenChat) : ข่าวสารการรับสมัคร นตท.67 (ตร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา วุฒิ ม.3 ภายในวันที่ 19ธ.ค.66

  ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน จํานวน 32 อัตรา (ชาย จํานวน 30 อัตรา และ หญิง จํานวน 2 อัตรา) เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา (ชาย 30 อัตรา/หญิง 2 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. เพศชาย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จําคุก โดยไม่รอลงอาญา และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดียาเสพติด ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใด ๆ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ สําเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น) […]

กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา บัดนี้ – 4 ม.ค.67

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เป็น นักเรียนนายสิบทหารบก” จำนวน 2,200 อัตรา 2. เป็น นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (จำนวน 96 อัตรา) คือ – ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ (20 อัตรา ) – พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก (20 อัตรา) – อาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา – ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563 (36 อัตรา) – รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง) (20 อัตรา) […]

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (แบบเฉพาะกลุ่ม) 77 นาย บัดนี้-25ธ.ค.66

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม) กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 16-18 ปี สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม) กลุ่มที่ 1 กลุ่มโควตาจังหวัด : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกฯ และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดๆละ 1 นาย รวม 77 นาย โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่พิเศษ : ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในระดับมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้การสนับสนุน กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th/ https://crma-admission.rta.mi.th/admission ตั้งแต่วันที่ 6 […]

1 2 69
error: