สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 60 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-6มี.ค.67

 

คณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกกําลังพลของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายทหารสัญญบัตร จำนวน 15 อัตรา

1. ตำแหน่งสายงานจัดการงานทั่วไป(ช/ญ) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งสายงานทรัพยากรบุคคล(ช/ญ) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ ทาง : รัฐประศาสนศาสตร์, ศิลปศาสตร์

3. ตำแหน่งสายงานเคราะห์นโยบายและแผน (ประจําแผนกแผนการผลิต กองนโยบายและแผน ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)  1 อัตรา

 • ปริญญาตรี สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, ภาษา วรรณคดี, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การบริหารทั่วไป, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง : คอมพิวเตอร์, สารสนเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วารสารสนเทศ

4. ตำแหน่งสายงานเคราะห์นโยบายและแผน (ประจํากองแผนและวิศวกรรม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรี ทาง : คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่งสายงานนิติการ (ประจําแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

6. ตำแหน่งสายงานนิตการ (ประจํากองงานกิจการยุติธรรมทหาร สํานักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ) 1 อัตรา
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

7. ตำแหน่งสายงานนิตการ (ประจําแผนกการราชทัณฑ์ กองนิติธรรมทหาร) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

8. ตำแหน่งสายงานวิเคราะห์งบประมาณ (เจ้าหน้าที่งบประมาณ สํานักงบประมาณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์และสถิติ ทาง : คอมพิวเตอร์, การบัญชี

9. ตำแหน่งสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน (ประจําสายตรวจที่ 2 กองตรวจสอบภายในที่ 3 สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, บริหารธุรกิจ ทาง : การบัญชี, การเงิน

10. ตำแหน่งสายงานวิชาการเงินและบัญชี (นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย สํานักงานการเงิน สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) 1 อัตรา

 •  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ ทาง : การเงิน, การบัญชี

11. ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารบัญชี(สํานักงานการเงิน กรมเสมียนตรา) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : การบัญชี

12. ตำแหน่งสายงานวิชาการอุตสาหกรรม (ประจําแผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ,คอมพิวเตอร์, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์,คณิตศาสตร์และสถิติ, สารสนเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, การจัดการพลังงาน, เทคโนโลยี อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ศิลปศาสตร์

13. ตำแหน่งสายงานวิศวกรรม (ประจําแผนกวิศวกรรม กองออกแบบ สํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์, ทาง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี การผลิต, เทคโนโลยีไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีเครื่องกล, เทคโนโลยีการเชื่อม, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า

14. ตำแหน่งสายงานวิศวกรรมโยธา (หัวหน้าช่างแผนกยุทธโยธา กองส่งกําลังบํารุง โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : วิศวกรรมโยธา, เทคนิควิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีการก่อสร้าง, เทคโนโลยีโยธา,เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

15. ตำแหน่งสายงานวิศวกรรมโยธา (ประจําแผนกยุทธโยธา กองสนับสนุน ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา, เทคนิควิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีการก่อสร้าง, เทคโนโลยีโยธา,เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

นายทหารประทวน จำนวน 17 อัตรา

16. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ(ช/ญ) (นายสิบบริการ กองกลาง สํานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

17. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ(ช/ญ) (เสมียนแผนกนโยบายและแผนการพัฒนากําลังพล กองพัฒนากําลังพล สํานักงานนโยบายและ แผนการกําลังพล กรมเสมียนตรา) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

18. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ(ช/ญ) (เสมียนงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

19. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ(ช/ญ) (เสมียนแผนกบัญชีคุม กองแผนและโครงการ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

20. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ(ช/ญ)(เสมียนแผนกบัญชีคุม กองกลาง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

21. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ (พลขับรถ) (ช) (พลขับรถ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. (มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล)

22. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ (พลขับรถ) (ช) (พลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. (มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล)

23. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์(ช/ญ) (เสมียนแผนกสนับสนุนทางเทคนิค กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงบประมาณกลาโหม) 1 อัตรา

 • ปวช. และ ปวส. สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากําลัง, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคมทาง : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์

24. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างเทคนิค(ช/ญ) (ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์ กองการประชุม สํานักนโยบายและแผนกลาโหม) 1 อัตรา

 • ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างไฟฟ้ากําลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเมคคาทรอนิกส์

25.ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (เสมียนแผนกระเบียบการเงิน 1 กองวิทยาการกรมการเงินกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การเงิน

26.ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานธุรการ (เสมียนการเงิน สํานักงานการเงิน กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 •  มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การเงิน

27. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโยธา (ช่างทั่วไป แผนกบริการ กองส่งกําลังบํารุง โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

28. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโยธา

(ช่างทั่วไป แผนกส่งกําลังบํารุง โรงงานต้นแบบการ วิจัยและพัฒนาอาวุธ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

29. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโยธา (ช่างก่อสร้าง แผนกสร้างและซ่อมสิ่งปลูกสร้างกองก่อสร้างและสาธารณูปโภค สํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1 อัตรา

 •  ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

30. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโยธา (ช่างประปา แผนกสาธารณูปโภค กองก่อสร้าง และสาธารณูปโภค สํานักโยธาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานสนับสนุน) 1 อัตรา

 • ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง, เชื่อมโลหะ ช่างประปา

31. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานโภชนาการ(นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การขาย, การตลาด, พาณิชยการ, คหกรรมศาสตร์

32. ตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ช่างเทคนิค แผนกตรวจทางเคมี กองควบคุม มาตรฐานการผลิต โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • มัธยมปลาย (วิทย์-คณิต)

พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

33. ตำแหน่งพนักงานบริการ (กรมเสมียนตรา) 8 อัตรา

มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

34. ตำแหน่งพนักงานบริการ (สํานักงานเลขานุการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

35. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

36. ตำแหน่งพนักงานบริการ ( กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร) 2 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

37. ตำแหน่งพนักงานบริการ ( กรมการเงินกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

38. ตำแหน่งพนักงานบริการ (กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

39. ตำแหน่งพนักงานบริการ (สํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

40. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กรมพระธรรมนูญ) 3 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

41. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร) 1 อัตรา

มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

42. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม) 1 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

43. ตำแหน่งพนักงานบริการอุตสาหกรรม (ช) (โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร) 5 อัตรา

 • มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

44. ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ (กรมพระธรรมนูญ) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ปวช., ปวท. และ ปวส. หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์

45. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (กรมการพลังงานทหาร) 1 อัตรา

 •  ปวช. และ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สายไฟฟ้ากําลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 6 มี.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: