สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค
(บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

 

สภากาชาดไทย สมัครงาน

 

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5
สังกัด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ชีววิทยา เคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
4) ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร 3-6
สังกัด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำนวน 4 อัตรา
2.1 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและ
เฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.2 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านชีวเคมี ฟิสิกส์เคมี ไวรัสวิทยา งานสัตว์ทดลอง ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา งานประกันคุณภาพ งานระบบเอกสารและขึ้นทะเบียนยา งานตรวจสอบความถูกต้อง และสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ
4) ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 3 จังหวัด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
3.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
3.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเมินราคา และงานด้านการเงินการบัญชี เช่น การติดตามทวงหนี้โรงพยาบาลต่างๆ ทำบัญชีเงินทดรองจ่าย เบี้ยเลี้ยง ชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของสำนักงาน ส่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการเงินและบัญชี
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet รวมทั้งเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆ ได้ดี
4) มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
5) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก
เนื่องจากไม่มีบ้านพักให้
6) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
ของสภากาชาดไทย โดยกำหนดวงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท
4. ชื่อตำแหน่ง ครูประจำศูนย์พัฒนาทักษะการคิดผู้ด้อยโอกาส จังหวัดราชบุรี (ชั่วคราว) สังกัด สำนักงานอาสากาชาด
อัตราค่าจ้าง 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดำเนินการเรียนการสอน และพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้กระบวนการและสื่อการเรียนการสอนในมุมต่างๆ ในศูนย์ พัฒนาสื่อใบงาน กิจกรรม ฯลฯ ในศูนย์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน บริหารจัดการการดำเนินงานและดูแลรักษาสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เก็บข้อมูลศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้กระบวนการในศูนย์ฯ เพื่อวัดแวว ค้นหา และพัฒนาทักษะการคิด รายงานการดำเนินงานของศูนย์
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) มีสัญชาติไทย
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
หรือสาขาการบริหารจัดการ
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
6) ถ้ามีประสบการณ์และความสามารถในด้านการเรียนการสอนจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สังกัด สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
อัตราเงินเดือนระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
5.1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
5.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และมอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ติดตามประเมินผล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องผ่าน
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4) มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบ Internet สามารถพัฒนา Website ของสำนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5) มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบดี
6) มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1) มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงาน
2) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม
AUTOCAD
3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
4) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6.ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา ตลอดจนปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น การประปา ท่อระบายน้ำ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา
4) มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
7) มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
8) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการเขียนแบบ
7. ชื่อตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 10,280 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 11,780 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
4) มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยำ
8.ชื่อตำแหน่ง  บุคลากร 3-5 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานบริหารงานบุคคล งานสรรหา งานทะเบียนประวัติ งานตรวจสอบ งานวิเคราะห์ อัตรากำลัง งานนักศึกษาพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล งานประกันคุณภาพ และงานให้บริการข้อมูลอื่นๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์ หรือปริญญาโท
ทางการบริหารงานบุคคล
4) มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
สมัครงานราชการ สภาการชาดไทย ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 6 ส.ค.56 ณ สถานที่รับสมัครและ http://www.redcross.or.th โทร. 0-2256-4054

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสภากาชาดไทย

>> ดาวโหลดใบสมัครงานสภากาชาดไทย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: