สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยฯ (26 ก.ค. – 1 ส.ค.56)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่า (26 ก.ค. – 1 ส.ค.56)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน

อัตราเงินเดือน :     [highlight]37,680 บาท[/highlight]

จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
3. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ
4.ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตามข้อ 1 – 3 ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ตามเอกสารหมายเลข 2 อย่างน้อย 2 ชิ้น ทั้งนี้ แนบเอกสารอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

– ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การอำนวยการ ควบคุม สั่งการเกี่ยวกับงานการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรในบริเวณ ท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็น จุดดีจุดด้อยพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

 

สมัครงานราชการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 02 205 1431

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ส.ค.56 ณ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
และทางเว็บไซต์ www.pdd.police.go.th หรือสอบทางได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 205 1431

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำแหน่งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยฯ / คุณสมบัตทั่วไป /เอกสารที่ใช้ในการสมัคร[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: