สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน (19 -31 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคงานราชการ
พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับป.ตรี ป.โท (19 -31 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงาน

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงานราชการ  ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

[highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาโท[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม
2)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และ นโยบายส่งเสริมการลงทุน
3)ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
4)ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ระดับปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้[/highlight]
1.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลรวมถึงการพัฒนาบุคลากร

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 7 ส.ค 56 ทาง www.boi.go.th ในหัวข้อข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับบีโอไอ

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ BOI / คุณสมบัติทั่วไป / เนื้อหาที่จะใช้สอบทีนี้ [/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: