กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (19 – 31 ก.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดจังหวัดมหาสารคาม (19 – 31 ก.ค.56)

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานวางผังเมือง

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน :     19680 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
[highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางผังเมืองหรือทางสถาปัตยกรรม[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษาข้อคิดข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบเกี่ยวกับงานด้านการวางผังเมือง ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผังเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ความรสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้สนใจสามารถสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 5 ส.ค.56 ณ
และทางเว็บไซค์ www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศ-ข่าวหน้า “ประกาศรับสมัครงาน”

วัน เวลา ที่สอบ : วันที่ 8 ส.ค.56 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: