ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้

 

1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
[highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกคณะ
2.ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
3.ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
4.เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย
5.ดูแลเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6.ดูแลและพัฒนาเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
[highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบัญชี[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และจ้างเหมาบริการตามระเบียบราชการกำหนด
2.ควบคุมการเบิกรีบ-จ่ายพัสดุ
3.จัดทำทะเบียนวัสดุคงเหลือและทะเบียนวัสดุถาวรประจำเดือนและประจำปี
4.จัดระบบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุยานพาหนะทุกประเภท
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ(50คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word Excel)(50คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(100 คะแนน)-สอบสัมภาษณ์(100 คะแนน)

 

3.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
[highlight]ระดับการศึกษา : ปวช.[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานในการบริการ
2.ต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3.ควบคุมการใช้เครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องดื่มในการใช้บริการ
4.ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมและซ่อมแซมเบื้องต้น เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นชำรุด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
[highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิจ[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและขอเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ
2.จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณคงเหลือ
4.การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
5.ให้คำปรึกษาแนะนำการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและงบรายจ่ายอื่น
6.ช่วยงานเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบนสยจ่ายอื่น
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-หลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ -งานภาษีอากรสำหรับส่วนราชการ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 -การติดต่อประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติ -การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(140 คะแนน)-ปฏิบัติ(60คะแนน)-สอบสัมภาษณ์(100 คะแนน)
ผู้สนใจสามารถสมัครงานราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยตนเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: