กศน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (11 ก.ค. – 17 ก.ค.56)

กศน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 18 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 17 ก.ค.56)

 

กศน.กรุงเทพ สมัครงาน

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     18 ตำแหน่ง[/highlight]
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
[highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
9) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 11) การจัดทำฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเป็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
วิธีการประเมิน : ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล
วิธีการประเมิน : ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ มากกว่า อยู่ลำดับที่ดีกว่า กรณีที่ได้คะแนนรวมประเมินประวัติวิสัยทัศน์ผลงานและสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่ได้คะแนนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงานราชการ กศน.กรุงเทพ : ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.)

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 19 ก.ค.56 ณ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.)
และทางเว็บไซต์ www.korsornor1.com

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดรับสมัครงานราชการกศน.กรุงเทพมหานคร[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: