วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,250

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย_logo

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รหัสตำแหน่งที่ 01
– วิศวกร (วิศวกรจราจรทางอากาศ)
– วิศวกร (ธุรกิจ)
– วิศวกรมาตรฐานเครื่องวัด
– วิศวกร (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
– วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 27 ปี
– ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน)
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ
– สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ณ พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานทุ่งมหาเมฆ
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ระบบ Computer Network
 • ระบบฐานข้อมูล (Database)
 • ระบบ Virtual Machine และโปรแกรม Web Application
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Object-Oriented Programming หรือด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมและวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Cycle)
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล RDBMS และ SQL สามารถออกแบบ/แก้ไขระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Oracle/MySQL ได้
 • มีความเข้าใจเรื่องการออกแบบพัฒนาโปรแกรม/พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานแบบ Web based application, Client-Server และ Mobile Computing สามารถพัฒนาระบบงานในเรื่องดังกล่าวได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษา Programming Language ด้วยความชำนาญอย่างน้อย 1 ภาษาขึ้นไป เช่น C, PHP, JAVA, Javascript, .NET, Visual Basic
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Computer Server and Cluster Management

– หากมีประสบการณ์ทำงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือมี Certificate ในสาขาวิชาชีพด้าน Programming (ที่ต้องมีการทดสอบวัดระดับความรู้) และได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (บันทึกตัวอย่างผลงานใน CD/DVD) หรือมี Certificate ด้านการพัฒนาดังกล่าว

รหัสตำแหน่งที่ 02 : วิศวกรรมอากาศยาน
อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน)
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือกิจการบิน (Aviation)
– ต้องมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานไม่น้อยกว่า 1 ปี (แสดงเอกสารการผ่านงาน)
– หากถือครองใบอนุญาตช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีความรู้หรือผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Planing Program) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รหัสตำแหน่งที่ 03 : วิศวกรแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
– หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ และมีประสบการณ์ในด้านงานออกแบบหรือควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาในบริษัท/องค์กร/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม AutoCAD/โปรแกรมการคำนวณทางวิศวกรรมโครงสร้างได้เป็นอย่างดี
– สามารถปฏิบัติงานด้านออกแบบ/จัดทำเอกสารประกอบแบบ และควบคุม/บริหารงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนด/ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของบริษัทฯ

รหัสตำแหน่งที่ 04 : วิศวกรแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง
อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สามารถใช้โปรแกรม AotuCAD ได้
– หากประสบการณ์ในด้านงานออกแบบหรือควบคุมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในบริษัท/องค์กร/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานด้านการออกแบบ/จัดทำเอกสารประกอบแบบ คำนวณราคาค่าก่อสร้าง และควบคุม/บริหารงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนด/ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของบริษัทฯ

รหัสตำแหน่งที่ 05 : สถาปนิก
อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน/สถาปัตยกรรมหลัก 
– สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมแสดงผลงานด้วยภาพ 3 มิติ
– หากมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญ หรือมีประสบการณ์ในด้านงานออกแบบ งานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมหลักในบริษัท/องค์กร/หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือมีทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานด้านการออกแบบ/จัดทำเอกสารประกอบแบบ คำนวณค่าราคาค่าก่อสร้างและควบคุม/บริหารงานก่อสร้างที่มีข้อกำหนด/ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของบริษัทฯ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.aerothai.co.th/th/ร่วมงานกับเรา และมายื่นใบสมัครที่กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม A และ B ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ ในที่ 23-24 ก.ค.59 เวลา 9.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม1
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม2
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม3


ที่มาของข่าวสาร : https://www.aerothai.co.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: