รับสมัครงาน47ตำแหน่ง!! ไม่จำกัดจำนวน-หลายพื้นที่ เพื่อร่วมงานกับการบินไทย

การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า WingSpan Services Company Limited  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้

1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน
2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น ด้านบริการ)
3. ต้องการเฉพาะบุคลากรที่มีอายุน้อย สภาพร่างกายพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. งานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยไม่มีอัตราการลาออกสูง
5. งานที่ต้องการจ้างในระยะเวลายาว มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
6. งานที่จ้างงาน/แรงงานภายนอกทำอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เป็นผลดีต่อบริษัท การบินไทยฯ
7. พนักงานที่ต้องติดต่อบริการลูกค้าโดยตรง (Customer Direct Contact)

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร
1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 50 อัตรา
2. พยาบาลอาชีวอนามัย จำนวน
1 อัตรา
3. SYSTEM ANALYST 1  จำนวน
1 อัตรา
4. Programmer Analyst 1 (VH) จำนวน
2 อัตรา
5. Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX) จำนวน
3 อัตรา
6. System Programmer 1 (VS-D) จำนวน
2 อัตรา
7. ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC) จำนวน
3 อัตรา
8. Store Keeper Trainee (SK T) ประจำกองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM) จำนวน
2 อัตรา
9. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ
ไม่จำกัดจำนวน
10. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO) จำนวน 3 อัตรา
11. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง
ไม่จำกัดจำนวน
12. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ) ไม่จำกัดจำนวน
13. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ) จำนวน 1 อัตรา
14. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(CP)
ไม่จำกัดจำนวน
15. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ไม่จำกัดจำนวน
16. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV) จำนวน 1 อัตรา
17. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W) จำนวน
2 อัตรา
18. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)
ไม่จำกัดจำนวน
19. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E) ไม่จำกัดจำนวน
20. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V) ไม่จำกัดจำนวน
21. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ไม่จำกัดจำนวน
22. Programmer Analyst 1 (VU-T) จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P) จำนวน
1 อัตรา
24. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)
ไม่จำกัดจำนวน
25. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
26. FOREMAN / OFFICER (FA) ไม่จำกัดจำนวน
27. Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK) จำนวน 3 อัตรา
28. International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K) จำนวน
1 อัตรา
29. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)
ไม่จำกัดจำนวน
30. Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO) จำนวน 3 อัตรา
31. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
ไม่จำกัดจำนวน
32. Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD) จำนวน 2 อัตรา
33. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)
ด่วน!!! มีเบี้ยขยัน ไม่จำกัดจำนวน
34. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ) จำนวน 2 อัตรา
35. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC) จำนวน
1 อัตรา
36. Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน
20 อัตรา
37. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)
ไม่จำกัดจำนวน
38. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K) จำนวน 10 อัตรา
39. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC) จำนวน
2 อัตรา
40. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)
ไม่จำกัดจำนวน
41. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดจำนวน
42. Programmer (HH) จำนวน 1 อัตรา
43. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH จำนวน
5 อัตรา
44. ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จำนวน
1 อัตรา
45. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
ไม่จำกัดจำนวน
46. System Programmer 1 (VZ) จำนวน 1 อัตรา
47. TICKETING RESERVATION (Agent 1) จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละตำแหน่ง
1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สัญชาติไทย 
– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43) 
– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร 
– อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ 
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า 
– สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร 
– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็ประโยชน์ในการพิจารณา
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ 
– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel) 
– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
– ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

2. พยาบาลอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– ประสบการณ์ทำงานทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

3. SYSTEM ANALYST 1  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย 
– อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
– วุฒิปริญญาตรี ผ่านการศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิจ
– สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรม อื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ดี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

4. Programmer Analyst 1 (VH) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
– มีความขยันอดทน ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเป็นทีม และมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้

มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร TCP/IP, LAN, VLAN, Wireless LAN, Routing Protocol และ WAN Networking
– ด้านระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windows, UNIX
– ด้านระบบบริหารจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
– ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Server)
– ด้านการพัฒนาระบบภายใต้ Web based technology และการติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน (Application-to-Application Communication)
– ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, VPN, Anti-Virus, LDAP, etc. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

5. Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือการทำงาน หรือการทำโครงการ ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานที่เป็น PC Client/Server Based Application, Web Based หรือ Web Portal Application ด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Visual Basic, .NET, C/C++/C#, Java / JavaServlet / JSP /JavaScript/Strut, pHp, HTML, ด้วย eClipse หรือ RAD Tool บน WebSphere หรือ SunONE platform เป็นต้น
– การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Homepage, HTML Web Pages หรือ HTML Web Portal ด้วย Tool ต่างๆ เช่น FrontPage หรือ Dreamweaver เป็นต้น
– การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานที่เชื่อมต่อระหว่างกันผ่าน Middleware Tool หรือ Enterprise Service Bus (ESB) หรือ Message Broker Tool ตาม Enterprise Application Integration (EAI) หรือ Service Oriented Architecture (SOA) Concept เช่นระบบงานที่เป็นแบบ Web Services หรือ Message Management จำพวก MQSeries หรือ JMS หรือ IP Socket เป็นต้น
– มีความรู้ในการเขียนคำสั่ง SQL เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล
– สามารถใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ (เช่น Microsoft Office) และจัดทำรายงานสรุปได้เป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

6. System Programmer 1 (VS-D) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการและการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– ความรู้ด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
i. Server Virtualization, Cloud Computing, Storage Area Network (SAN) and Network Attach Storage (NAS) , Backup System
ii. Directory Service system เช่น Microsoft Directory, IBM Directory
iii. Middleware / Cross platform solution เช่น IBM Websphere MQSeries , Web Service , FTP 
iv. การเก็บLog และการวิเคราะห์ event/incident ของอุปกรณ์ Server และ Network equipment
v. ระบบเครือข่าย เช่น TCP/IP, WAN, LAN, VLAN, Wireless LAN, Firewall, DNS and DHCP
– ติดตั้ง Configuration และบริหารจัดการ
i. Server แบบ Windows 2008, IBM AIX, Sun Solaris, VMWare
ii. ระบบ High Availability system เช่น Symantec Veritas cluster, Symantec Volume Manager 
iii. ติดตั้ง Configuration และบริหาร Web Server แบบ Mircosoft IIS/.NET Server, IBM WebSphere Server, Oracle/Sun Glassfish Web Application, and Oracle Web logic
– มีความรู้ในภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Java/J2EE, Microsoft .NET, XML 
– มีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมและการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย (Distributed System Infrastructure Architecture) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

7. ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 35 ปี 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

8. Store Keeper Trainee (SK T) ประจำกองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศหญิงหรือชาย สัญชาติไทย อายุ 21- 35 ปี บริบูรณ์ 
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
– หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการพัสดุมาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– หากมีประสบการณ์ทางด้านคลังเครื่องมือมาก่อน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– สามารถพูด อ่าน เข้าใจ และเขียนภาษาอังกฏษได้พอสมควร
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องในกอง MM) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

9. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

10. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (หากอายุเกินต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี) 
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างโลหะ และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

11. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

12. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกทีนี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

13. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 2.3
– มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม และเข้าใจ Technology ใหม่ๆ ได้อย่างดี
– มีความขยันอดทน ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้
– มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร TCP/IP, LAN, VLAN, Wireless LAN, Routing Protocol และ WAN Networking
– ด้านระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windows, UNIX
– ด้านระบบบริหารจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
– ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Server)
– ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS/IPS, VPN, Anti-Virus, LDAP, etc.
– ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (IT System Analysis and Design)
– ด้านการพัฒนาระบบภายใต้ Web based technology และการติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน (Application-to-Application Communication)
– ด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเครือข่าย (Distributed System Application)
– ด้านการบริหารจัดการ IT Application Portfolio
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

14. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(CP) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ประสบการณ์ด้านอาหาร 4 ปี) 
– วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านอาหาร (มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี) 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาหาร คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

15. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (มีประสบการณ์ด้านอาหารอย่างน้อย 3 ปี) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

16. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

17. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

18. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

19. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ต้องอายุไม่เกิน 40 ปี) 
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

20. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินกำหนดต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า และ/มีวุฒิการศึกษาอื่นเกี่ยวข้องกับสายงาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านการทดสอบของผู้ว่าจ้าง) 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
– มีทักษะในงานด้านช่างและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

21. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

22. Programmer Analyst 1 (VU-T) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานเป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์สอนโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 
– สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมสำนักงานและแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
– มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี 
– รักงานสอน และงานบริการ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
– มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี 
– มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบและสามารถทำงานโดยใช้ดุลพินิจของตนเองได้
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไว้วางใจได้
– คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

23. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 -30 ปี 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ไม่ระบุสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรม อื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ดี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

24. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี (วุฒิ ม. 3) หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (วุฒิ ม. 6) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

25. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

26. FOREMAN / OFFICER (FA) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 40 ปี (หากอายุไม่ตรงตามที่กำหนด ต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายการพาณิชย์สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ โดยหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งฝ่ายฯ จะเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (ตำแหน่ง FOREMAN)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ตำแหน่ง OFFICER)
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

27. Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ตามจำนวนปีที่หน่วยงานต้องการ)
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความรู้ในด้านการสื่อสารการตลาด
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจสายการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรอง
– ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัสดุ ว่าด้วยระเบียบการพัสดุที่เกี่ยวเนื่องกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ถ้ามีประสบการณ์งาน Event หรืองาน Marketing Activity อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการและมีความคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

28. International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
– สถานภาพโสดและมนุษยสัมพันธ์ดี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การบริหารงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และความสามารถทางด้านการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ โดยนำทฤษฎี หรือ แนวทางการสื่อสารมาจัดทำ และประยุกต์ใช้เป็นแผนงานสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ ได้แก่ Social Media หรือมือถืออุปกรณ์การสื่อสาร และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

29. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (หากอายุเกินต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี 
แต่อายุต้องไม่เกิน 40 ปี) 
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีปฏิบัติงานข้างเครื่อง) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

30. Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20-35 ปี (ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ตามจำนวนปีที่หน่วยงานต้องการ)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา และ/หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ใน การพิจารณา
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Pointโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรม อื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่งานได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสำรองที่นั่ง และบัตรโดยสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจสายการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

31. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินกำหนดต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า และ/มีวุฒิการศึกษาอื่นเกี่ยวข้องกับสายงาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านการทดสอบของผู้ว่าจ้าง) 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
– มีทักษะในงานด้านช่างและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

32. Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิงสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความรู้เรื่องกฏเกณฑ์ การปฏิบัติงานต่างๆของลูกเรือ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี รวมถึงการทำงานในระบบ AIRCREWS 
– มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจการบิน
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสางานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

33. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P) ด่วน!!! มีเบี้ยขยัน ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

34. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 650 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

35. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจการบิน
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

36. Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ 
– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
– สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel) 
– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
– ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

37. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18-40 ปี 
– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

38. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K) จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย 18-40 ปี 
– เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

39. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

40. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– หากมีประสบการณ์การผ่านการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

41. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 -35 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

42. Programmer (HH) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม JAVA, SQL, และ THML (หากสามารถเขียนโปรแกรม C++, Php, .net จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
– สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

43. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์การด้าน Call Center จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และมีใจรักงานบริการ (Service Mind)
– สามารถสื่อสาร พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

44. ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาบัตรสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
– ประสบการณ์การทำงานทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ผ่านการฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

45. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P) ไม่จำกัดจำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร 
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี 
– สามารถขับรถ Pick-Up และ Micro Bus ได้เป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

46. System Programmer 1 (VZ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA สะสมไม่น้อยกว่า 2.3
– มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี 
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความพร้อม และเต็มใจในการให้บริการ
– มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , ระบบเครือข่าย (Network System) , ฐานข้อมูล (Database Concept)และ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Design adn Database Administration)
– มีประสบการณ์ใช้งานบน UNIX Server และ Windows Server 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

47. TICKETING RESERVATION (Agent 1) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ
– สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้
– ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 400 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ 
wingspantg.com/register
เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทุกตำแหน่ง
หรือกรอกใบสมัคร


ที่มาของข่าวสาร : http://www.wingspantg.com/register

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: