สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดสมัครงานหลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ,เจ้า หน้าที่วิเคราะห์โครงการ,ผู้ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปวส.
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
  เพศชาย/หญิง
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
  เพศชาย/หญิง
  อายุไม่เกิน 40 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาการบัญชี การเงิน กฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานราชการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : สมัครด้วยตนเองได้ที่

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (กรุณาวงเล็มมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ.จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ [email protected] (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF)
 • [highlight]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502[/highlight]

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการเพิ่มเติม

>> ดาวโหลดใบสมัครงาน

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: