ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (4 – 10 ก.ค. 2556)

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (4 – 10 ก.ค. 2556)

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เปิดหาสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2556

[highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของ ต้นสังกัดในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้)
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานจัดการด้านระบบการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการพัฒนาชุมชนใน ส่วนกลาง และปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนายกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม/ค้นคว้าวิจัย/เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนา ชุมชนระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน
(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัครงานราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก : สมัครด้วยตนเองได้ที่  ถ.พิษณุโลก – หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-311380

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 12 ก.ค.56  ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก – หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกและทางเว็บไซต์ http://www.personel.cdd.go.th

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  <<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: