ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ
– ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านศิลปวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– ปฏิบัติงานด้านการผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก
– มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
– ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535

3.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี

4.ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
– มีความรู้ความสามารถในระบบจัดการเอกสารและสารสนเทศในสำนักงาน
– มีความสามารถร่างบันทึกข้อมูล และจดหมายทางราชการได้
– มีความสามารถในการบันทึกประชุมและทำรายงานการประชุมได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
– มีทักษะในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี

5.ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Ms Excel ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ การเบิกจ่าย และธรรมชาติของระบบงานราชการ
– มีความอดทน อดกลั้น และทำงานล่วงเวลาในบางวันได้

[ads=center]

6.ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตร
– มีความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ โดยสามารถร่างและจัดทำหนังสือราชการได้
– มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
– มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟัง แสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– อายุไม่เกิน 35 ปี ถึงวันรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการจัดการทั่วไป
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรู้ ความชำนาญ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Software) เป็นอย่างดีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
– หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
– มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง

10.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
– มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 2 ม.ราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.dusit.ac.th

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ได้ที่เบอร์โทร 0 2 244 5159

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: