ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา (30 มิ.ย – 22 ก.ค.57)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 22 ก.ค.57 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 

ระดับ ปวส 2 อัตราได้แก่
1.นายช่างเทคนิค ทางด้านก่อสร้าง
2.นายช่างเทคนิค ด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

2.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

3.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์โยธา

4.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

5.นักบริหารการศึกษา จำนวน 8 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

6.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

7.พยาบาล จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรี ทางด้านพยาบาล

8.นักพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

9.นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ

10.นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร
(เรียนการจัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

[ads=center]

11.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด สาขาสื่อสารมวลชน
12.นักโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

13.นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

14.นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ พาณิชศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท
1.นักบริหารการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

2.นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

3.นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

4.อาจารย์มัธยม (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

5.อาจารย์มัธยม (เคมี) จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

6.นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ จำนวน 2 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

7.นักประชาสัมพันธ์ (การตลาด) จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

8.นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร)

9.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ป.โท ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทร 0-2470-8074 และ 0-2470-8075

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www2.kmutt.ac.th/

 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: