สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ พนักงานประจำ หลายตำแหน่ง 12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ พนักงานบริหารงาน บุคคล,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานระบบ คอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานโสตทัศนศึกษา

 

สถาบันพระปกเกล้า สมัครงาน

 

 1. พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 3. พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบาย การบริหารธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 5. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาสขาวการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือจิตวิทยา
 6. พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์
 7. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 8. พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครสอบสถาบันพระปกเกล้า :
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมค่าสมัคร 200 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ. ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215) ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ พร้อมค่าสมัคร 200 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ณัฐพงศ์ รอดมี (สถาบันพระปกเกล้า)
โทรศัพท์ 0-2141-9639

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสถาบันพระปกเกล้าเพิ่มเติม <<<

>>> ดาวโหลดใบสมัครงานสถาบันพระปกเกล้า <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: