กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 – 28 มิ.ย. 56

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 – 28 มิ.ย. 56

กรมควบคุมมลพิษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมควบคุมมลพิษเปิดรับสมัครงานราชการ 2556
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ตามที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. เขียนคำสั่งโดยใช้โปรแกรมสำหรับการแสดงผลข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ความอนุเคราะห์นำเข้าข้อมูลในระบบอินทราเน็ต และ/หรือ อินเทอร์เน็ต ตามคำขอของสำนัก/กอง/ฝ่าย โดยประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการออกแบบการนำเสนอ การแก้ไขรูปแบบในการนำเสนอ รายละเอียด และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
๒. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตของกรมควบคุมมลพิษ โดยประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นใหม่ หรือยังไม่มีในระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาประมวลผล จัดทำเว็บเพจ และให้บริการผ่านเว็บไซด์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานงานอื่นใดที่เกี่ยว ข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) 100 คะแนน – ความรู้ความสามารถทั่วไป 30 คะแนน – ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง 70 คะแนน
วิธีการประเมิน : (สอบข้อเขียน)
– ทักษะ
ภาค ข. (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน) 100 คะแนน – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ – พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ – พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : (สัมภาษณ์และหรือทดสอบปฏิบัติ)
– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

วิธีสมัครงานกรมควบคุมมลพิษ : สมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิ.ย. 56   >> เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <<

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมควบคุมมลพิษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: