กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-5ก.ค.67

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมดินและนํ้า ทางวิศวกรรมแหล่งนํ้า ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสำรวจ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19,500 บาท

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

  • ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาหรือทางโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน 18,000 บาท

7 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์การศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางสารสนเทศศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา

  • คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือมีรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดี

เงินเดือน 18,000 บาท

11 .ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

เงินเดือน 13,800 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: