กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ป.5-ป.ตรี 1-19ก.ค.67

 

ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน 15,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
  2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
  3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
  4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  7. สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
  8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
  10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
  11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
  12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  13. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 บาท

7. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ 3 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

เงินเดือน 15,000 บาท

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 6 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  1. สาขาวิชาโยธา หรือ
  2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
  3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

เงินเดือน 11,500 บาท

9. ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  1. สาขาวิชาโยธา หรือ
  2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
  3. สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
  4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

เงินเดือน 11,500 บาท

10. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  1. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ
  2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
  4.. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
  5. สาขาวิชาเครื่องกล

เงินเดือน 11,500 บาท

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,500 บาท

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

เงินเดือน 9,400 บาท

13. ตำแหน่งผู้ช่วยชางทั่วไป 1 อัตรา

 • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ่นไป (ม.3 ขึ้นไป)

เงินเดือน 9,400 บาท

14. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป (ป.5 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

เงินเดือน 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: