10 อันดับ ‘ต่างจังหวัด’ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนน้อยที่สุดและสูงที่สุด

19 มิถุนายน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของหรือการบริการด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐเป็นสวัสดิการจากการทำงาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง)

1) ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (2) ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 2) ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เป็นต้น) เครื่องดื่ม (มี/ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ (ยาเส้น ยาฉุน หมาก ยานัตถุ์ เป็นต้น)

ซึ่งค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยวนใหญ่ 58% เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่ใช่อาหาร แต่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันส่วรนอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ส่วนอีก 42% เป็นค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร

โดย 10 อันดับต่างจังหวัด ปี 2565 ไม่รวมปริมณฑลที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนสูงที่สุด มีดังต่อไปนี้

10 อันดับต่างจังหวัด ค่าใช้จ่าย/เดือน ของครัวเรืองสูงสุด

1.ภูเก็ต 33,150.86 บาท/เดือน

2.กระบี่ 29,073.90 บาท/เดือน

3.ชลบุรี 27,129.51 บาท/เดือน

4.สระบุรี 25,607.66 บาท/เดือน

5.ราชบุรี 25,476.12 บาท/เดือน

6.จันทบุรี 25,374.26 บาท/เดือน

7.สุราษฎร์ธานี 24,991.02 บาท/เดือน

8.ระยอง 24,951.65 บาท/เดือน

9.พระนครศรีอยุธยา 24,684.11 บาท/เดือน

10.ชุมพร 23,540.14 บาท/เดือน

10 อันดับต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน ของครัวเรือนน้อยที่สุด

1.เชียงราย 12,206.69 บาท/เดือน

2.แม่ฮ่องสอน 12,816.26 บาท/เดือน

3.พะเยา 13,028.46 บาท/เดือน

4.ศรีสะเกษ 14,492.28 บาท/เดือน

5.ยะลา 15,603.31 บาท/เดือน

6.กาฬสินธุ์ 15,802.02 บาท/เดือน

7.สุโขทัย 16,139.49 บาท/เดือน

8.ตาก 16,319.32 บาท/เดือน

9.ลำปาง 16,644.73 บาท/เดือน

10.อุทัยธานี 16,720.94 บาท/เดือน

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA. และ The Rangkings

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: