สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี 29พ.ค-19มิ.ย.67

 

ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 3

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จํานวน 9 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการและ งานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบของสํานักงาน และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดสรรพากรภาค 3

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

2. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของสํานักงานสรรพากรภาค 3 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

3. ตำแหน่ง พนักงานการภาษี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการบริการผู้เสียภาษี ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบของสํานักงานสรรพากรภาค 3 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 19 มิถุนายน 2567 ตามวันและเวลาราชการ ดังนี้

(1) สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สํานักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิด รับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสํานักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ในเวลา ราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับ หรือส่งถึงสํานักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: