เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 35 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. 22-30เม.ย.67

 

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสวรรค์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักการศึกษา
1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา (สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม
– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย การปฏิบัติ
– ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี
– มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้ง ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยง ดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
– เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ สามารถจัด โภชนาการสำหรับเด็กได้ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี

พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักคลัง
1. คนงาน (งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์
– มีความรู้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์

สำนักช่าง
1. คนงาน (พนักงานขับรถบรรทุก) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
– ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

2. คนงาน (งานช่างปูน) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. คนงาน (พนักงานกวาดถนน) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. คนงาน (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
– ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

3. คนงาน (พนักงานประจำรถขยะ) จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สำนักการศึกษา
1. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา (สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม
– ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
– มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้ง ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
– เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน

2. คนงาน (งานสนามกีฬากลาง) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ภายในสนามกีฬากลาง

3. ภารโรง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

สำนักการประปา
1. คนงาน (งานซ่อมบำรุง) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์

2. คนงาน (งานมาตรวัดน้ำ) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1. คนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบก่อสร้าง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานเบื้องต้น
– มีความรู้ด้านการงานธุรการ งานสารบรรณ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีสิทธิสมัครเข้ารับ การเลือกสรรเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ 4116

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: