โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.67

 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากายภาพบําบัด
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์(นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. ตำแหน่งพยาบาล 5 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด )
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด )
 • สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด )
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • สามารถดําเนินงานสอบสวน เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 4 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • มีประสบการณ์ในการทําฟันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิกส์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

9. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

10. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

11. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า – ประปา 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ด้านงานช่างก่อสร้าง
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

12.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • 4. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • 5. เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

13. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

14. ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์ 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

15. ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ 3 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับ พ.ศ. ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด)
 • สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. 3 ปี
 • เพศหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2567 (ในเวลาราชการ) ได้ที่ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: