กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20 – 26 พ.ค.57)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พ.ค.57

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ในหน้าที่
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติงานที่สำนักในภูมิภาค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขา
– บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจบริการ การบัญชี การเงินและธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ
– เศรษฐศาสตร์
– ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. ได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ำ) กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 ห้อง 50605 อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร 0 2507 8103

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: