“อบจ.กาญจน์” แจก20ทุน ให้เด็กเก่งแต่ด้อยโอกาส ได้เรียนต่อพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 เพื่อแจ้งขั้นตอนการขอรับทุนภายใต้โครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก อบจ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

สำหรับขั้นตอนการขอรับทุนมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา โดย อบจ.กาญจนบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.กาญจนบุรี จำนวน 7 ทุน และทุนการศึกษาของนักเรียนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.กาญจนบุรี จำนวน 13 ทุน จำแนกเป็น 1 อำเภอ 1 ทุน โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 

2. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการศึกษา วิทย์ – คณิตจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาของรัฐ

 

รวมถึงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคการศึกษา) และ มีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา (GPA) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.35 (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา ส่วนผู้กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคการศึกษา)

 

ตลอดจนมีคะแนนผลการทดสอบ TGAT ประจำปี 2567 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถใช้คะแนนผลการทดสอบ TGAT ของปีที่ผ่านมาไม่ได้ โดยจะต้อง ดำเนินการทดสอบ TGAT ประจำปี 2567 ใหม่อีกครั้ง)

 

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของสถาบันใดๆ ในปีการศึกษา 2567 มาก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส โดยสมาชิกในครอบครัวมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 3.6 แสนบาท มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนจากสวัสดิการของบิดาหรือมารดามีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 145 เชนติเมตร และมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 30 กิโลกรัม

 

ไม่มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น  ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่เนโรคม่ติดต่อ หรือมีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่มีความผิดปกติในการเห็นภาพและการได้ยิน และไม่เป็นโรคตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยโรคต้องห้ามเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

 

อีกทั้งต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น และไม่เข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) โดยหากนักเรียนคนไหนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาเป็นค่าครองชีพเพียงอย่างเดียวสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้

 

ในกรณีที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้

 

3. ระยะเวลา จะรับสมัครระหว่างวันที่ 5-23 ก.พ. 2567 ซึ่งสามารถจัดส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง ที่ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 4 อบจ.กาญจนบุรี หรือส่งทางเฟซบุ๊ก กองการศึกษา อบจ.กาญจนบุรี และนำใบสมัครจริงมาให้ในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ก.พ. 2567 ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th

 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ อบจ.กาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน วันที่ 8 มี.ค. 2567 ทางเว็บไซต์ www.kanpao.go.th โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ส่วนการจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือไม่นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.กาญจนบุรีอีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://kanpao.go.th/files/com_networknews/2023-06_1e4efbef3732fac.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: