คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’ ปี’67 เปิดขั้นตอนอย่างละเอียด

เริ่มต้นปีใหม่ สำหรับใครที่มีฝันอยากจะเข้ารับข้าราชการครู หนึ่งในสิ่งที่ต้องมีคือ “ใบประกอบวิชาชีพครู”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2567 เพื่อเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ เปิดจำนวน 6 รอบรับสมัครตั้งแต่วันนี้-27 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ และมีรายละเอียด

โดยผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง และการทดสอบฯ ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับภาษาไทยเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
 2. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
 3. บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็น
 4. คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 2) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

เปิดรับ 6 รอบ

รอบที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่สอบ

สถานที่สอบ จะแบ่งตามระบบการสอบ ได้แก่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 11. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา

ระบบกระดาษ 13 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2567 มีดังนี้
 2. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 3. กรอกใบสมัครสอบ ผู้สมัครต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ถูกต้อง และสามารถติดต่อได้
 4. ส่งใบสมัครสอบ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัครสอบ
 5. เลือกรอบ และสถานที่ที่ต้องเข้ารับการทดสอบฯ ซึ่งจะเป็นการจองที่นั่งสอบเท่านั้น ที่นั่งสอบจะยืนยัน เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code แล้ว

ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code ดังนี้

 • ผู้สมัครชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 08.00 น. ของวันถัดไปหลังจากเลือกรอบและสถานที่ กรณีสมัครวันสุดท่ายก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน
 • หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รอบและสถานที่ที่ท่านเลือกจะถูกจัดให้เป็นที่ว่าง ท่านสามารถดำเนินการเลือกรอบและสถานที่ใหม่ที่ยังมีที่นั่งว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของทุกวัน เพื่อชำระเงิน โดยที่ค่าสมัครวิชาละ 500 บาท
 • QR Code มีอายุ 30 นาที โดยเป็นเงื่อนไขของธนาคารกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสร้าง QR Code ใหม่ เพื่อชะรำเงินได้

ตรวจสถานะการสมัครสอบ

 • หากสถานะไม่ปรับภายใน 24 ชั่วโมงหลังชำระเงิน ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินที่เมนู “แจ้งปัญหา” บนหน้าเว็บไซต์รับสมัคร กรณีท่านที่ส่งแล้วกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
 • กรณีชำระค่าสมัครและสถานปรับแล้ว แต่รอบและสถานที่ที่จะเข้ารับการทดสอบยังไม่แสดง ขอให้ท่านเข้าตรวจสอบในวันถัดไปหลังชำระเงิน
 • กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์และได้รับสลิป การชำระเงินแล้ว แสดงว่าได้รับการยืนยันการสมัครสอบ เป็นที่เรียบร้อย และขอให้เก็บสลิปนั้นไว้เป็นหลักฐาน ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าสมัครซ้ำ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

 

ข้อมูลจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: