วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ รับสมัครสอบผู้ช่วยพยาบาล 60 อัตรา วุฒิ ม.6 บัดนี้-26เม.ย.67

 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยพยาบาล 60 อัตรา

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • มีสัญชาติไทย
  • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง วันเปิดการศึกษา วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567)
  • ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า40 กิโลกรัม
  • ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม รอบอกหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร และไม่ อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจําเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจกําหนดไว้
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน ภาคผนวก ก. เอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ สําหรับผู้ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติ ได้โดยใช้แว่นตา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นราย ๆ ไป

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง website : http://www.nursepolice.go.th และ website : https://nursepolice.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 26 เม.ย. 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: