สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้ -28ธ.ค.66

 

ประกาศจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยจังหวัดปทุมธานีจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) จํานวน ๑ อัตรา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจําสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ํากว่านี้ในทางด้านพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท)

ระยะเวลาการจ้าง :ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (สัญญาจ้างเป็นรายปีงบประมาณ)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เลขที่ 39 ถนนคลองวัดโส ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธ.ค. 2566 ในวันและเวลา ราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025816476 หรือ 025934352 ต่อ 102

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: