ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 320 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18ธ.ค.66

 

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2)

1. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4
อัตราเงินเดือน : กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ 320 อัตรา
จำนวนอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขการใช้บัญชีสำรองตามภูมิภาค ต่อจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 1) ประกอบด้วย
2.1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
2.3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
2.4 ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เพศ ชาย/หญิง
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน การบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กร ของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.13 ไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส.ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566)
4.2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566) โดยปริญญาบัตร หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ตามด้านที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะพิจารณาวุฒิการศึกษา เทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัย ของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ดังนี้
1) ด้านการบัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบ บัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2) ด้านการเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุน และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

การรับสมัคร
ธนาคารจะรับสมัครผู้สมัคร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สอบผ่านเกณฑ์วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไปของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2566และ 2) กลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2566 ได้ตามลิงค์ https://shorturl.asia/zCvjm

– ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com/ (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานการเงิน ระดับ 4”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ธันวาคม 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

– การชำระเงินค่าสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง การบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน ค่าสมัครได้ และชำระเงินตาม QR Code ที่ระบบกำหนดในใบชำระเงินผ่านทาง Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่10 – 18 ธันวาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับชำระเงินภายใน เวลา 16.30 น.) รายละเอียด ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวนเงิน 400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการเสริม SMS จำนวนเงิน 50 บาท
ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษาประกาศของธนาคารให้ครบถ้วนก่อนชำระเงิน หากพบว่าข้อมูลในการกรอกไม่ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
วิธีที่ 1 ติดต่อ CALL CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-7159 กด 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เพื่อแจ้งยกเลิกการสมัครและทำการสมัครใหม่อีกครั้ง หรือ
วิธีที่ 2 DOWNLOAD แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com เลือกเมนูสารพันปัญหา (ข้อ 1) และดำเนินการตามรายละเอียดในแบบคำร้องดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครดำเนินการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้

– ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ภายหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8334-6, 8330-2 และ 8404

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: