กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-11ม.ค.67

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 10 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ก

2. นายทหารประทวน จำนวน 35 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑ์อายุดังนี้
1.1 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ 2549)
1.2 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ 2549) เว้นผู้ที่สมัครใน ตำแหน่ง พลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ 2545) และต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 คือ ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (หลักฐานหนังสือสำคัญ แบบ สด.3 หรือ สด.8)
2. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่ง (ตามผนวก ก และ ข) ที่จะสมัครสอบครบถ้วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 (วันสุดท้ายของวันรับสมัครสอบ)
3. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมี คุณวุฒิในสาขา ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้แล้ว ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
6. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ค)
7. ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบ เพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)
8. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
9. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
11.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล
12. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือการกระทำโดยประมาท
13. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือ หนีราชการ
14. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
15. คุณสมบัติตามข้อ 6 -10 ให้ใช้ผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถือเป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากสถานพยาบาลอื่น
16. พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtarf.mi.th หรือ https://rtarf.thaijobjob.com
หัวข้อ “สมัครสอบ” เลือกประเภทการสมัคร “นายทหารสัญญาบัตร” หรือ “นายทหารประทวน”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: