เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 67 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี บัดนี้-1ธ.ค.66

 

ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สำนักปลัดเทศบาล

1. ผู้ช่วยนิติกร (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับนี้ได้

2. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

สำนักคลัง

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนง. จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีประสบการณ์ในการทำงาน จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

5. พนง.ขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

สำนักช่าง

7. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. ผู้ช่วยสถาปนิก (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนด

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. ช่างปูน (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความสามารถเกี่ยวกับงานปูน เช่น การฉาบปูน การบำรุงรักษา ซ่อมแซม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

11. คนงาน (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

13. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

14. คนงาน (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

15. พนง.ขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์

กองการเจ้าหน้าที่

16. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.ท. รับรอง

กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

17. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ก่อนประถมศึกษา) วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
18. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
19. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
20. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
21. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
22. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
23. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
24. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
25. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก การงานอาชีพ จำนวน 1 อัตรา
26. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (มัธยมศึกษา) วิชาเอก ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

27. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

28. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ปวช. เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ ทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– ปวท. เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ ทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
– ปวส.เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการ ทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

29. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

30. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีหนังสือรับรองการทำงาน มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

31. พนักงานขับรถยนต์ (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์

32. ภารโรง (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะ ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

33. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
– มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติ

ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครได้ที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ (หอชมเมืองสมุทรปราการ) กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: