มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ธ.ค.66

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

2.1 ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งตามรายละเอียด ที่เกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัคร ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคาดว่าจะสําเร็จ การศึกษาภายในปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันหรือไม่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันปิดรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดราชการ โดยรับสมัครเป็นรอบ ดังนี้
– รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566
– รอบถัดไปของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: