ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-7พ.ย.66

 

ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566 (ครั้งที่ 2)

1. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝทส.) จํานวน 4 อัตรา

2 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ (ฝพส.) จํานวน 5 อัตรา

3 สํานักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สผส.) จํานวน 8 อัตรา

4 สํานักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) จํานวน 4 อัตร

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ ธนาคารกําหนด ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิ การศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือ คําวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถ สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: