มสธ. รับสมัครบรรจุ 45 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-31ต.ค.66

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลาง) 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตรากลาง) 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (อัตรากลาง) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตรากลาง) 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (อัตรากลาง) 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร บริหารการคลัง

6 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อัตรากลาง) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตวิทยา คลินิก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

7 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (อัตรากลาง) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สถานตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

9. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ /สถานวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า

10. ตำแหน่งนิติกร กองกฎหมาย 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางนิติศาสตร์

11. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม /กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต อาชีวอ นามัย หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า

12. ตำแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

13. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตรากลาง) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

14. ตำแหน่งนักวิจัย / สถานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

15. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ต.ค. 2566 (เวลา 18.00 น.) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: