(งานรัฐวิสาหกิจ)การเคหะฯ รับสมัครบรรจุเป็น พนง.18อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22-31พ.ค.66

 

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566

1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)หลักสูตร 4 ปี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี วิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

2. สถาปนิก 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุม ไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปัตยกรรม ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. นิติกร (งานด้านคดี) 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

4. นิติกร (งานด้านนิติการ) 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีนิติศาสตรบัณฑิต

5. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
– ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
– ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ป.โท) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
– ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
– หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

7. พนักงานบริหารงานก่อสร้าง 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
– ทางสถาปัตยกรรม
– ด้านการจัดการงานก่อสร้าง
– ด้านการก่อสร้างโยธา
– ด้านบริหารงานก่อสร้าง
– ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

และต้องมีวุฒิ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ และ สาขาวิชาโยธา

8. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– ทางบริหารธุรกิจ
– ทางบัญชี
– ทางเศรษฐศาสตร์
– ทางรัฐศาสตร์
– ทางรัฐประศาสนศาสตร์
– ทางนิติศาสตร์
– ทางพาณิชยศาสตร์
– ทางการเงินและการธนาคาร

9. เศรษฐกร 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาการเงินและการคลัง
– ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินสาขาการเงินและการธนาคาร
– ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคารและสาขาการเงิน

10. นักบัญชี 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทางการบัญชี

11. พยาบาล (ตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี
– สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร โรคเบื้องต้น (ถ้ามี) การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษา
– ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครทางระบบออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามที่การเคหะแห่งชาติ กำหนด ภายใน 22-31 พ.ค.66 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nha.jobthaigov.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงาน ประจำปี 2566”

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nha.jobthaigov.com/MainDownload.aspx?FD และ http://nha.jobthaigov.comageDownload.aspx?F5855

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: