กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (24 เม.ย – 14 พ.ค 57)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย – 14 พ.ค 57

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ และทางวัสดุศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านเคมี
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช (หรือเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีการหมัก ทางเทคโนโลยีชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หรือเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางโรคพืช และทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) และทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ทางการพัฒนาซอฟร์แวร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

สมัครงานราชการได้ทาง internet ตลอด 24 ชม. ทาง http://job.ipthailand.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ป.โท

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ป.ตรี

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: