สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-10เม.ย.66

 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้าต้น

3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิซาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิขาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิซาและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

1 ยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารการสมัครสอบ ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากร บุคคล (สมัครพนักงานราชการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อาคารประชาคมสุขภาพ 1 ชั้น 1 เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 ในวันและ
เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.30 น. (ภายในวันปิดรับสมัคร)
2. ทงไปรษณีย์ ให้จัดส่งเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 (วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า”สมัครพนักงานราชการ”)

3 – 10 เมษายน 2566

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: