กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา (1 – 8 เม.ย.57)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เม.ย.57

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ
ส่วนกลางกรุงเทพฯ กลุ่มบริการ
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางพณิชยการ
ภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง, จังหวัดกำแพงเพชร)
1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์

3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี)
1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์

3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ภาคกลางและภาคตะวันออก (สุพรรณบุรี, ราชบุรี, สระบุรี ระยอง)
1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์

3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ภาคใต้ (ตรัง, สงขลา)
1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์

3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ส่วนกลางกรุงเทพฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสต

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.dgr.go.th

ค่าสมัครสอบ 130 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาล และทาง www.dgr.go.th
สอบถามรายละเอียดโทร 0 2299 3918, 3985

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: