กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24 มี.ค. – 17 เม.ย.57)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 17 เม.ย.57

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 17,380 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับภาคี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ โดยวิธีสอบข้อเขียน
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย.57 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งสถาปนิกที่นี้

2.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบประกอบวิชาชีพ- วิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติตามงานเกี่ยวกับการงานวางแผนและออกแบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคในงานด้านผังเมือง โครงสร้างและงานระบบ งานรังวัดและงานแผนที่คำนวณและปรับค่าพิกัด การควบคุมและสำรวจสภาพความเสียหายของระบบต่างๆ ภายในอาคาร การออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง การควบคุมงานบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม ตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักของชั้นดิน เพื่อการออกแบบ และงานด้านวัสดุวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน การควบคุมการก่อสร้างและให้ข้อแนะนำในงานด้านวิศวกรรมโยธาประเภทต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
(2) ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
(3) การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
(5) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง

3.ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสื่อสารมวลชน หรือทางการประชาสัมพันธ์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยคุณภาพของงานสูงถึงสูงมาก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดนิทรรศการและความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ของกรม จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวกิจกรรมของผู้บริหาร พิจารณาข่าว บทกลอน และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ทำข่าวและเขียนข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและความก้าวหน้าในโครงการต่างๆของกรม จัดทำข่าว แผ่นปลิว โปสเตอร์ และการปิดประกาศผังเมืองรวม ตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมือง สรุปข่าวจากสื่อมวลชนเพื่อรายงานผู้บริหารกรม จัดนิทรรศการ ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.dpt.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: